PO IR Działanie 1.2 INNOMED – innowacyjna medycyna

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Cel Programu:

Termin naboru: od 1 września do 1 października 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Wsparcie projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 95 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu (TRL): 4/8

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „INNOMED – innowacyjna medycyna”