PO IR Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Działanie  4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, w ramach IV osi priorytetowej „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Cel Programu: Wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Termin naboru: od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (do godz. 16:15)

Typy przedsięwzięć: Utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R

Podmioty uprawnione:

  1. jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);
  2. konsorcja jednostek naukowych;
  3. uczelnia;
  4. konsorcja uczelni;
  5. konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
  6. konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 804 mln PLN

Dodatkowe uwagi: Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 4.2