PO IR Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturze B+R przedsiębiorstw

Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturze B+R przedsiębiorstw”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

Termin naboru: od 1 września do 31 października 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 460 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): Brak informacji

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 2.1