PO IR Poddzianie 4.1.1 Strartegiczne programy badawcze dla gospodarki

Działanie  4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, w ramach IV osi priorytetowej „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Cel Programu: Ukierunkowanie aktywności jednostek naukowych na realizację prac badawczo-rozwojowych  nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia została zdefiniowana przez konkretnych przedsiębiorców.

Ogłoszenie konkursu: grudzień 2015 r.

Termin naboru: od I do II kwartału 2016 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 120 mln PLN

Dodatkowe uwagi: Zakres tematyczny konkursu zostanie szczegółowo określony po dokonaniu wyboru strategicznych programów badawczych,  wskazujących obszary i tematy badawcze, w ramach których prowadzone prace B+R stanowić będą odpowiedź na zdefiniowany przez przedsiębiorcę problem technologiczny.

Poziom gotowości technologii przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu (TRL): 4/8

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 4.1.1