PO IR Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Cel Programu: Wsparcie programów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

Termin naboru:

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Poziom wsparcia:

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): 2

Więcej na: Program Operacyjny inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1