PO IR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Pobudzenie współpracy sfery mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015 r.

Termin naboru: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 46,1 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu (TRL): Brak informacji

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2