PO IR Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstwa”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Cel Programu: Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

Termin naboru:

Typy przedsięwzięć:

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 500 mln PLN

Poziom wsparcia:

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): 6/9

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.2