PO IR Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Działanie 3.2  „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Cel Programu: Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Ogłoszenie konkursu: listopad 2015 r.

Termin naboru: od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.

Kto może skorzystać:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 422 mln EURO

Dodatkowe uwagi: Ostateczny kształt zasad zostanie opublikowany po nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.2