PO IR Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Cel Programu: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.

Ogłoszenie konkursu: październik 2015 r.

Termin naboru:  od 30 listopada 2015r. do 9 grudnia 2016 r.

Podmioty uprawnione:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 41 mln PLN

Poziom gotowości technologii przed i po rozpoczęciu projektu(TRL): Brak informacji

Dodatkowe uwagi:  Brak szczegółowych  informacji na temat tego poddziałania.

Więcej na: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.3