Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Newslettera przez Exeq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 26.03.2015 r. (Regulamin) i jego integralną część.
 2. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest w szczególności Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą Formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy adresu poczty elektronicznej, [imienia i nazwiska], adresu IP komputera Użytkownika oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania usług świadczonych zgodnie z Regulaminem.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywania składanych reklamacji,
  3. działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.
 4. Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przesyłanie ofert handlowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w Formularzu, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Usług i realizację umów przez Usługodawcę.
 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Usługodawcy podany w Regulaminie. Ponadto, informacje zbierane w ramach wykonywania Usług mają charakter doraźny i są usuwane, gdy nie są niezbędne do ich świadczenia.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawca danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.
 7. Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę nie są udostępniane innym osobom, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności obowiązek udostępnienia danych odpowiednim organom państwowym.
 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według Regulaminu i Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Usługodawcy,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi  w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 11. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane odpowiednie informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 12. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania usługami. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 13. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu i występujących błędów. Informacje te są anonimowe, a podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania Usług, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Usług.
 2. Cookies zwykle zawierają adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
  1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika;
  2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 4. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Cookies Usług są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 6. Pliki generowanie bezpośrednio przez stronę internetową Usługodawcy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. cookies umieszczane przez partnerów Administratora) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 7. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Usług.
 8. Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Usług i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Usług; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
 9. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Usług, za pośrednictwem narzędzi analitycznych m.in. Google Analytics (Usługodawca cookies: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. łączenia funkcji Usług z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta, w tym za pomocą serwisów społecznościowych, m. in.: Facebook.com (Usługodawca cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 10. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 11. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
 12. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Korzystanie z Usług odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.
 2. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.