Regulamin

DEFINICJE

 1. Formularz – interaktywny formularz, służący złożeniu zamówienia na usługę Newslettera;
 2. Newsletter lub Usługa – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pomocą przekazywane są Użytkownikom nowe materiały i treści, wybrane według ich osobistych preferencji, poprzez cykliczne przesyłanie sprofilowanych i zredagowanych wiadomości w postaci listu elektronicznego;
 3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, regulująca świadczenie Usług na rzecz Użytkowników;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. Usługodawca – Exeq Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-360), adres: Siewierska 16a/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000381279, NIP: 7010258347 adres e-mail Usługodawcy: info@disruptive-concepts.com
 6. Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika, w tym procedurę składania reklamacji przez Użytkowników.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przez Użytkownika.
 4. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie tego zażądają za pośrednictwem Formularza.
 5. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Szczegóły określa Polityka Prywatności.
 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, korzystania z Usług w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy.

WYKONANIE USŁUGI

 1. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
  1. zamawia poprzez Formularz dostępny na stronie www.inteligentnespecjalizacje.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
  2. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera,
  3. uaktywnia przycisk „Zgłoś specjalizację”,
  4. aktywuje Usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail niezwłocznie wysłanej Użytkownikowi na adres podany w Formularzu.
 2. Z chwilą otrzymania potwierdzenia aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 3. Usługa będzie wykonywana raz w tygodniu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
 5. Użytkownik może zgłaszać reklamację i fakt nienależytego wykonania usługi Newslettera, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail …. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, w szczególności określenia niezgodności Usług z umową i żądań nadawcy, Użytkownik powinien w reklamacji zawrzeć: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację reklamującego, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia usterki. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy wady dotyczące funkcjonowania Newslettera wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne funkcjonowania Usług spowodowane niewłaściwym wykorzystywaniem ich przez Użytkownika.
 7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny nie obowiązuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 10-dniowego oraz w przypadku świadczenia, które z uwagi na jego charakter nie mogą zostać zwrócone. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane drogą elektroniczną lub listem na adres siedziby Usługodawcy.
 8. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Usługodawca wykonuje Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Użytkownikowi, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu czy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, umowa o świadczenie Usług przestaje wiązać Usługodawcę i Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Treść każdego Newslettera, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w za pomocą Usług w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy.
 3. W stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone takim Użytkownikom z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody wyłącznie w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika niebędącego konsumentem.
 4. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Data opublikowania regulaminu: 17.04.2015 r.